Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Ogłoszenia

2012-02-22
Łódź, łódzkie
NOWA ŁUPIARKA HYDRAULICZNA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY:

WASKAM GRANIT ZAKŁAD OBRÓBKI KAMIENIA ZBIGNIEW WASIELEWSKI

91-531 Łódź, ul. Strykowska 169

NIP: 728 012 87 49 REGON: 470651354

2. Tryb udzielania zamówienia:

Tryb udzielania zamówienia zgodny z zasadami udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Udzielanie zamówień, których wartość przekracza 14 tys. €

Beneficjent dokonuje zamówienia przestrzegając prawa wspólnotowego i krajowego m.in. przy zachowaniu:

- zasady przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania; podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym zamówieniu oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty;

- zasady ochrony uczciwej konkurencji; przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zamawiający może jednak opisać przedmiot zmówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku dla zachowania zasady uczciwej konkurencji zamawiający zamieszcza w opisie przedmiotu zamówienia wyrazy "lub równoważny";

- równego i niedyskryminującego traktowania wykonawców; równe traktowanie oznacza konieczność stawiania wszystkim potencjalnym uczestnikom postępowania takich samych warunków udziału w postępowaniu, ocenę spełnienia stawianych warunków według tych samych wcześniej podanych do wiadomości kryteriów.

3. Tytuł realizowanego projektu:

„Wzrost konkurencyjności i przychodów przedsiębiorstwa Waskam Granit Zakład Obróbki Kamienia Zbigniew Wasielewski poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów”

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

4. Przedmiot zamówienia:

NOWA ŁUPIARKA HYDRAULICZNA o następujących parametrach technicznych:

- Nacisk głowicy – 40 000 kg;

- Ciśnienie robocze – 340 bar;

- Skok siłownika – 280 mm;

- Liczba noży – 4/4 szt.;

- Wymiary stołu – 1125x900 mm;

- Wydajność pompy – 125 l/mim;

- Moc silnika – 7.5 Kw;

- Natężenie hałasu podczas pracy – 62 dB;

- Zasilanie – 400 V;

- Częstotliwość – 50 Hz;

- Pojemność zbiornika oleju 210 litrów;

- Maszyna powinna mieć na wyposażeniu komplet noży oraz olej hydrauliczny.

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- konkurencyjną ceną.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

Wartość punktowa oferty będzie obliczana według wzoru:

P = cena najniższa/cena oferty ocenianej x100 pkt.

7. Opis kryteriów wyboru oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena wraz ze spełnieniem wymienionych wyżej parametrów technicznych.

Sposób oceny oferty będzie następujący:

Cena maksymalnie 100 pkt – 100%.

8. Termin wykonania zamówienia:

Do 31-05-2012 r.

9. Opis sposobu przygotowania ofert:

Przygotowanie oferty w drodze elektronicznej lub pisemnej.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Na adres mailowy: waskamgranit@gmail.com lub do siedziby firmy przy ul. Strykowskiej 169 w Łodzi do godz. 16.00 dnia 07-03-2012 r.

11. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 12-03-2012 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.


Kontakt

tel.: 426598545
wyślij e-mail
2020-07-12
USD
S: 3,9037
K: 3,9825
CHF
S: 4,1603
K: 4,2443
EUR
S: 4,4213
K: 4,5107